Tlf: 69 83 84 00 post@sorbyutleie.no Åpningstider: man-fre 0700-1600

Leievilkår

1. LEIEVILKÅRENES ANVENDELSESOMRÅDE

Disse vilkårene gjelder i alle avtaleforhold mellom Sørby Utleie AS og leietakere av Sørby Utleie AS sitt utleiemateriell. For at avvikende vilkår skal være gyldige, skal de være nedtegnet skriftlig og vedlegges disse vilkårene. Vilkårene skal følge leieobjektet og anses akseptert av leietakeren hvis leieobjektet tas i bruk av leietakeren uten innsigelser til utleier.

2. BEREGNINGER AV LEIETIDEN
Leietiden løper fra avtalt tidspunkt, når og med den dag det utleide utstyr er levert eller stilt til disposisjon fra utleier, eller utstyret er ringt inn avmeldt. Leietiden løper til og med den dag da utstyret er levert tilbake til depotet. Leietiden beregnes for virkedager, med 5 dagers uke. Det betales ikke leie for høytidsdager og helligdager som faller på virkedager, med mindre utstyret er i bruk på disse dager. Driftsstans forårsaket av normal slitasje, som utgjør mer enn 10 % av brutto leietid, skal ikke belastes leietaker. Prisene er fastsatt etter normal arbeidsdag på 8 timer. Bruk utover 8 timer pr dag eller i helger faktureres uavhengig av avtalt månedsleie.

3. UTLEVERING OG TILBAKELEVERING
Risiko og ansvar for utstyret beror hos leietakeren fra dette forlater utleiers depot og til det er returnert tilbake til utleier. Utleieren kan dog anvise annet tilbakeleveringssted, dersom dette ikke påfører leietakeren meromkostninger. Utleieren plikter å overlevere utstyret rengjort og i full driftsmessig stand. Utleieren er ansvarlig for at utstyret ved overlevering er utformet, utstyrt og vedlikeholdt i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverks instrukser for det aktuelle utstyr. Utstyr som er bestilt må hentes til avtalt tid. Utleier vil i så fall belaste leie fra og med avtalt hentedag, inntil leieforholdet er avsluttet som følge av avtale, heving eller oppsigelse av avtalen, eller annet rettsgrunnlag. Dersom det leverte utstyr avviker fra det som er avtalt, skal leietaker strakt underrette utleieren, som på sin side kan foreta omlevering eller annen rettelse. Leietakeren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler på utstyret, bortsett fra normal slitasje, vil ved tilbakeleveringen bli utbedret av utleieren for leietakers regning.

4. FRIST FOR REKLAMASJONER
Hvis leietakeren ikke innen 2 virkedager etter overtakelse av utstyret har meldt fra til utleier om mangler ved utstyret, anses vedkommende for å ha akseptert at leveringen er i samsvar med avtalen. Utleier er ikke erstatningspliktig ved forsinkelse som skyldes force majeure (dvs. forhold som ligger utenfor utleiers/transportørs kontroll.).

5. HVA BELØPET INKLUDERER
Inkludert i leien er følgende ytelser fra Sørby Utleie AS: Disponering av den kapital og investeringsrisiko utstyret representerer. Forebyggende vedlikehold og sikkerhetsinspeksjoner. Reparasjoner som følge av normal slitasje. Leietakeren dekker separat: Utgifter til drivstoff og eventuelt etterfylling av motorolje, frostvæske etc. Reparasjoner i forbindelse med punktering. Transportutgifter fra leveringssted til tilbakeleveringssted. Renhold av utstyr før tilbakelevering og i forbindelse med forhåndsavtalt forebyggende vedlikehold. Utbedring av aktuelle skader. Forsikring (evt. se pkt 6.)

6. ANSVAR, FORSIKRING OG SKADER
Leietakeren er ansvarlig for alle skader og tap knyttet til bruken av utstyret, herunder har ansvaret for eventuelle ting-, person- og følgeskader som utstyret og dets bruk måtte påføre leietaker eller tredjemann. Skader eller tap som følge av tyveri/innbrudd som ikke dekkes på utleiers kaskoforsikring, er likeledes leietakers ansvar. Leietaker er også økonomisk ansvarlig for at leieobjektet er sikret i henhold til forsikringsselskapets krav til sikring. FORSIKRING: Utstyret er forsikret via utleieren på følgende måte: Forsikring som svarer for: Brann (inkl. eksplosjon og lynnedslag). Kaskoskade som plutselig og uforutsett rammer utstyret som ved levering til leietaker var fullt driftsferdig. Utstyret er dekket under bruk, forflytninger og under hvil på anleggs- eller arbeidsplass. Utleiers forsikring dekker ikke: TRANSPORT. Tyveri/innbrudd er leietakers ansvar. Leietaker er økonomisk ansvarlig for at leieobjektet er sikret i henhold til forsikringsselskapenes krav til innbruddsikring, ref B2, krav som gjelder for byggeplass. Følgende unntak gjøres gjeldende for forsikring: -Skade forvoldt ved grov uaktsomhet. –Skade som skyldes bruk i strid med utleiers forskrifter/opplæring. –Skade som skyldes manglede ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje, vann etc. SKADER: Ved skade skal utleieren underrettes umiddelbart. Når skader er oppstått, plikter leietakeren, hvis mulig, å medvirke til at skaden begrenses. PREMIE: Premie for forsikring belastes leietaker med 5 % av brutto leieverdi. FØLGESKADER: Oljelekkasjer dekkes av kunde/leietaker. EGENANDEL VED SKADE: Egenandel kr 10.000,- ved skade, belastes leietaker.

7. TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET
Utstyret skal bare brukes innenfor landet. Det skal oppbevares innelåst eller i låst tilstand når det ikke er i bruk, ref. krav til innbruddsikring – B2. Utstyret skal bare brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold som det er beregnet for. Leietakeren plikter å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning. Utstyret må f.eks. ikke brukes til sandblåsing eller i saltvann. Leietakeren plikter også å tilse/sørge for at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått nødvending opplæring i dets bruk, og således har den nødvendige ferdighet for å behandle utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for fare eller skade. Leietakeren plikter å følge instruksjon vedrørende utstyrets bruk. Utstyrets angitte kapasiteter må ikke overskrides. De priser som er angitt i prislisten forutsetter bruk i rent og ikke korroderende miljø. For bruk til arbeid som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger, må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Pris for beskyttelse vil bli oppgitt på forespørsel. For å forebygge unødvendig driftsstans/reparasjoner eller at farlige situasjoner skal oppstå som følge av at utstyret er gått i stykker, skal leietaker daglig foreta kontroll av dette og om nødvendig foreta etterfylling av olje, frostvæske, vann på batteri, etc. Forskrifter om inspeksjon og vedlikehold kan angis skriftlig. Dersom utstyret fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk. Utleieren skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Når forebyggende vedlikehold er nødvendig, blir leietakeren på forhånd kontaktet av utleieren, slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeidet kan avtales. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret, uten forhåndsgodkjenning av utleieren. Utleieren har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.

8. FREMLEIE
Leietakeren kan ikke fremleie, uten samtykke fra utleier eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre, eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el.) over utstyret.

9. BETALINGSBETINGELSER

Oppfølging av alle våre fakturaer er overlatt til Finexa. Ved for sen betaling påløper 2% forsinkelsesrente pr mnd mot næringsdrivende og lovregulert forsinkelsesrente mot private, samt purreomkostninger. Forhåndsavtale leieperioder på 14 dager eller mer, faktureres halvmånedlig. Eventuelle innsigelser til mottatt faktura skal meldes så raskt som mulig til utleier. Hvis innsigelser ikke er fremsatt innen 10 virkedager etter at fakturaen er mottatt, anses fakturaen som akseptert av leietaker.

10. OPPSIGELSE, HEVING
Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietakeren med en arbeidsdags varsel. Utleieforholdet med forhåndsavtalt utleietid/pris, løper i den avtale periode, dersom ikke spesielle oppsigelsesvilkår er avtalt. Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, herunder unnlater å betale leie og /eller eventuelle tillegg i rett tid, samt at utstyret ikke behandles av leietaker med rimelig skånsomhet og tilstrekkelig aktsomhet, kan utleier heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert. Leietaker kan heve avtalen dersom utleier ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte.

11. ANSVARSBEGRENSNING
Utleieren innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietakers behov, med mindre dette er spesielt avtalt. Utleieren fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet og kan således ikke gjøres ansvarlig for tap ved avsavn, ting-, person- eller følgeskader som utstyret eller dets bruk måtte påføre leietakeren, leietakerens ansatte eller tredjemann. Det er leietakers ansvar å sette seg inn i bruken av utstyret. Leietaker bekrefter også å ha mottatt brukermanual for utstyret, evt. opplæring, og i de tilfeller brukeren av utstyret ikke kan lese norsk, er det til enhver tid arbeidsgivers (leietakers) ansvar å sørge for at manualen blir gikk på et forståelig språk for brukeren av utstyret.

12. TVISTER
Ved eventuell tvist om fakturabeløp kan ikke leietaker holde tilbake mer enn den delen av beløpet som er omtvistet. Leietakeren vedtar som verneting for eventuelle tvister under avtalen den kommunen hvor utstyret er utleid fra.

Spydeberg, Dato:_____________________Sign. kunde/leietaker:_________________________________________Sign. Sørby Utleie AS:________________________________________ Disse vilkår er bindende og gjelder for dette og alle fremtidige leieforhold med Sørby Utleie AS.